Hoe ver staat uw school?

Onderwijskundige visie

Succesvol onderwijs is waarden gedreven. Als school wilt u het beste onderwijs en gepaste zorg geven aan uw leerlingen. Waarden geven richting en antwoord op het waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Om aan de gekozen waarden vorm en inhoud te geven moet er worden nagedacht over hoe de school het onderwijs gaat inrichten en vormgeven. Visie en missie beschreven op de schoolsite zijn congruent met het handelen op de werkvloer. De leerling centraal stellen vereist een fundamentele koerswijziging in denken en doen van zowel management als docenten. Hoe ver staat uw school?

tot hier… of verder…?

Hoe sterk is uw visie?

Hoe sterk is uw visie?

Doe nu de test!

Passend Onderwijs

Vraagt om passende begeleiding en instructie. De planmatige aanpak van het leerproces wordt gepersonaliseerd en gemonitord in het IOP (individueel Ontwikkel Plan) op basis van het OPP (ontwikkelperspectief). Scholen willen dat het IOP het leren van leerlingen passend aanstuurt en richting geeft aan het leerproces. Leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerdoelen. Dat vraagt om een gerichte aanpak. Elke school wil efficiënt en effectief onderwijs dat; zijn doelen behaald, transparant tot stand komt, cialis een compleet inzicht geeft in de afspraken met leerlingen, leerdoelen en vorderingen van leerlingen volgt, structuur en houvast biedt, optimale communicatie bewerkstelligt naar alle partijen, gemotiveerde leerlingen en docenten oplevert en een brede kwaliteitsslag realiseert.

tot hier… of verder…?

gepersonaliseerd leren

Hoe passend is uw onderwijs?

Hoe passend is uw onderwijs?

Doe nu de test!

Pedagogisch didactisch klimaat

Vanuit onze verantwoordelijkheid de leerlingen zoveel mogelijk kennis, vaardigheden en gedrag bij te brengen, bieden we leerlingen een klimaat die rekening houdt met de basale behoeften Competentie, Autonomie en Relatie.

Op de schaal tussen aanbod en keuze gestuurd leren bepaalt een school haar positie. Op een excellente school heeft élke individuele leerling grote invloed op deze keuze. Een ander belangrijk aspect van het pedagogisch didactisch klimaat is Pedagogische tact. Het vermogen van een docent om onbevooroordeeld te luisteren, de uniciteit van elke leerling te herkennen en erkennen, een grote mate van innerlijke bedachtzaamheid te tonen en te weten dat elke situatie een (verborgen) betekenis heeft. Het zijn vooral deze skills die bepalend zijn voor het succes van onze inspanningen als docent in relatie met de leerling.

tot hier… of verder…?

 

Hoe sterk is uw pedagogisch klimaat?

Hoe sterk is uw pedagogisch klimaat?

Doe nu de test!

Betrokkenheid en motivatie

Hedendaags onderwijs vraagt om zelfkennis en authentiek docentgedrag. Het vraagt om zelfreflectie, het vermogen tot afstemmen op en inzicht hebben in jouw eigen drijfveren en die van anderen. Om leerlingen betrokken en gemotiveerd te krijgen, onderzoek je eerst jezelf en vervolgens ontdek je welke invloed jouw betrokkenheid en motivatie heeft op de leerlingen. Daarnaast kan een school en elke docent keuzes maken in hoe het onderwijsproces ingericht kan worden op een manier die betrokkenheid en motivatie oproept bij leerlingen en bij ons zelf. Er wordt met plezier, interesse, oprechte aandacht en op basis van goede relaties gewerkt.

tot hier… of verder…?

Hoe staat het met de betrokkenheid?

Hoe staat het met de betrokkenheid?

Doe nu de test!

Organisatorische uitdagingen

Gepersonaliseerd onderwijs vraagt om fundamentele wijzigingen in de manier van werken voor zowel docent als organisatie. Het denken en handelen vanuit het belang van leerlingen vraagt om het uitgangspunt bij gepersonaliseerd leren is dat het onderwijs het leerproces van elke leerling volgt. Met andere woorden; maatwerk voor elke leerling bij de samenstelling van het hele leerproces; leerdoelen stellen, criteria bepalen in het IOP, uitvoeren van opdrachten, belonen en beoordelen en reflecteren.

Als een school dit wil, zal blijken dat elke leerling zijn eigen leerproces doorloopt. Wil je aansluiten op die verschillen in leren en leerprocessen, ontkom je er niet aan om bestaande organisatorische structuren aan te passen.

tot hier… of verder…?

Welke uitdagingen heeft u?

Welke uitdagingen heeft u?

Doe nu de test!

Professionalisering

Onderwijs gaat terug naar de bron waaruit zij tot stand komt; de leraar. Voorgekookte lesmethoden en bestaande organisatiestructuren ontnemen het vak haar essentie. Een professioneel docent is eigenaar van ‘het WAT’ en ‘het HOE’. Als docenten de verantwoordelijkheid krijgen, nemen ze hem ook en zal dat leiden tot de intrinsieke wens zichzelf te professionaliseren Ook het management ontkomt niet aan professionalisering. Hoe geeft u uw docenten écht verantwoordelijkheid? Vanuit welke visie en waarden benaderd het management het team en daaruit volgend de docent zijn leerlingen? Professionalisering vraagt ook om volledige openheid naar jezelf en naar elkaar. Durven kwetsbaar te zijn in een veilige omgeving om van daaruit te groeien als professional en als organisatie.

tot hier… of verder…?

Hoe staat het met de professionaliteit?

Hoe staat het met de professionaliteit?

Doe nu de test!