De aansluiting van Praktijkonderwijs op Middelbaar Beroepsonderwijs in discussie

De aansluiting van Praktijkonderwijs op Middelbaar Beroepsonderwijs in discussie

De aansluiting van Praktijkonderwijs op Middelbaar Beroepsonderwijs in discussie

Er is een actieplan voor het MBO ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ (FOV). Daarin is een Entreeopleiding voorzien in plaats van MBO1 en er worden hogere eisen gesteld aan leerlingen die in MBO2 willen instromen. Zodra dit actieplan een wettelijk kader krijgt kan dit nadelig uitpakken voor PrO-leerlingen omdat ze dan niet meer drempelloos naar MBO2 kunnen doorstromen. Voor doorstroom wordt het verplicht dat leerlingen op het examen van de Entreeopleiding laten zien te voldoen aan het referentieniveau 2F (VMBO TL, ed MAVO) voor taal en rekenen. Dit niveau is bij PrO-leerlingen moeilijk te realiseren, gezien hun beperkte cognitieve vermogens. Maar, PrOleerlingen met ambities voor MBO2 zijn vaak wel goed in de praktische vakken.

Dit rapport doet verslag van een discussie tussen betrokkenen in onderwijs en beleid over de mogelijke gevolgen van FOV voor het PrO na de invoering van de Entreeopleiding in schooljaar 2014-2015. Daarvoor is een Delphi-onderzoek opgezet waarin op een systematische wijze gebruik gemaakt wordt van de kennis van experts. Delphionderzoek kenmerkt zich door herhaalde ondervraging van experts, waarbij de resultaten tussentijds gerapporteerd worden, te samen met een nieuwe ondervraging. Het expertpanel is drie keer bevraagd. Experts uit de volgende groeperingen hebben deelgenomen aan het panel: Schooldirectie Praktijkonderwijs, Landelijk werkverband Praktijkonderwijs, MBO-raad, Kerngroep Platform Entree en het ministerie van OC&W.